Met de lancering van de ‘Vrienden Van Het Huys ten Donck’, hoopt Stichting Het Huys ten Donck een betrokken donateurskring op te bouwen waarmee u de mogelijkheid krijgt om uzelf persoonlijk te verbinden aan de buitenplaats. U kunt zowel een ‘Vriend van’ worden in het algemeen, als uzelf specifiek verbinden aan  concrete projecten op de buitenplaats die wij graag gerealiseerd te zien. Met behulp van de financiële bijdragen kunnen er bijvoorbeeld kleinere monumenten zoals het Kinderspeelhuisje en tuinbeelden worden gerestaureerd, maar ook (nieuwe) projecten mogelijk worden gemaakt zoals een winkeltje in het Tiendgebouw of de moestuin. Anderzijds hopen we met de betrokken donateurs ook tot nieuwe activiteiten te komen.

Met uw steun, draagt u bij aan de waarborging van de toekomst van de unieke buitenplaats Het Huys ten Donck!

 

 

RESTAURATIE & HERSTELPROJECTEN 2024-2026!

 

WIlt u graag een concreet Restauratie project ondersteunen, dan bieden wij u graag hieronder een aantal voorbeelden van de projecten die eraan komen waar wij uw ondersteuningn nog hard bij kunnen gebruiken!   

 

RESTAURATIE & HERBESTEMMING Tiendgebouw

als de NIEUWE ENTREE van de Buitenplaats

inclusief aanbouw van de NIEUWE DONCKSE TUYNKAMER voor iedereen!

Tekeningen: 3D beelden van V&B Erfgoedarchitecten voor het gerestaureerde Tiendgebouw met glazen puien, verduurzaming en verbeterde toegankelijkheid en met de nieuwe aanbouw voor de Donckse Tuynkamer!

De laatste jaren hebben velen van u gezien hoe wij geëxperimenteerd hebben met het Tiendgebouw om hier een passende nieuwe functie toe te passen. Beginnend met de door iedereen enthousiast ontvangen pop-up Donckse Landgoedwinkel waarmee we de historische functie wilden vertolken naar het heden. In het voormalige ‘Gebouw van de Tiendepachten’ werden namelijk vroeger de ‘Tienden’ – namelijk een tiende geïnt van de opbrengsten uit de verpachte landerijen, veelal in natura, maar kwamen ook de pachters dan jaarlijks gezellig bij elkaar om elkaar op die dag te onmoeten. Alle elementen uit het historische gebouw zijn nog intact, inclusief de prachtig geheel betimmerde ‘Salon’ met doorkijk door het Park erachter, waar voorheen dan degene zat die de Tienden administreerde. Met steeds meer aandacht voor lokale producten, zagen wij voor een buitenkans om in dit gebouw een gezellige Donckse Landgoedwinkel te starten, en hebben we dankzij de enthousiaste medewerking van een aantal ondernemers, hiermee de laatste jaren kunnen experimenteren. Les is wel, voor een ondernemer om hier toekomstbestendig te willen blijven, was er meer nodig. Ook zien wij als Stichting in dat we op de Buitenplaats een duidelijkere ENTREE nodig hebben, waar iedereen gastvrij kan worden ontvangen. Regelmatig komen er natuurljik wandelaars of rondleidingen door het Park en organiseren we Kinderworkshops, die weten eigenlijk niet waar ze heen moeten. Maar ook hebben we dringend een beter onderkomen nodig voor onze groenvrijwilligers en de groep van Stichting Pameijer waar we al sinds 2015 mee samenwerken, die allemaal elke week met trots deze mooie Buitenplaats helpen in stand te houden. Ze verdienen een fijne plek waar ze ook anderen kunnen tegenkomen. Als we dan een ondernemer die de Landgoedwinkel doet, ook nog de kans kunnen bieden onze bezoekers een kopje koffie met een stukje taart op deze prachtige  plek in het Donckse Bos te bieden, zagen het voor ons dat alles en iedereen opbloeit! We hebben inmiddels een positief advies voor de vergunning voor de restauratiewerkzaamheden aan het Tiendgebouw zelf, waarvoor we ook een subsidie hebben gekregen vauit het Rijjk voor 80% van de restauratiewerkzaamheden. Maar de verduurzamingsmaatregelen, toegankelijkheidsmaatregelen, en nieuwbouw, worden niet gesubsidieerd maar zijn sinds onze planvorming wel bijna verdubbeld gezien alle prijsstijgingen. Daarom zijn wij naarstig op zoeken naar fondsen en sponsoren die de restauratie & herbstemming van dit prachtige maatschappelijke Verzamelgebouw en ontmoetingsplek voor het Park willen ondersteunen, de enorme toegevoegde waarde inzien die dit gebouw voor iedereen gaat brengen die graag de Buitenplaats wil bezoeken of als vrijwilliger helpen, en de spinoffs die deze realiatie met zich mee gaat brengen voor iedereen! We hebben diverse sponsorpakketten, beginnend met degene die we lanceren voor de Donckse Fair: zie www.huystendonck.nl/activiteiten . Uiteraard gaan wij graag met Sponsors in gesprek als ze jaar-rond een bijdrage willen leveren, waarbij u dan ook de kans kan krijgen meer gebruik te maken van Het Huys ten Donck. Voor nu kunt u als geïnteresseerde sponsor graag een mail sturen naar ontvangen@huystendonck.nl of bellen met Anja de Geus – 0620600359.  

HIERONDER: OUDE BEELDEN TIENDGEBOUW oude schilderij uit 1880, de vervallen schuur achter het Tiendgebouw die is verwijdert, Mark met opstart Rechtstreex, Marten met uitbreiding lokale producten tot een ware Donckse Landgoedwinkel!

STREEFBEELD PARK 2024-2026

Het Huys ten Donck is een zeldzaam voorbeeld van een compleet bewaard gebleven 18eeeuwse buitenplaats in de regio en is daarmee voor de omgeving van belang als groene enclave in een verstedelijkte omgeving. Het verder vergroten van het maatschappelijk en economisch draagvlak is een essentieel onderdeel van de ontwikkelingsstrategie van Het Huys ten Donck. De tuinen parkaanleg heeft hierbij een belangrijke rol te vervullen.

Op de afbeeldingen ziet u de ontwikkelingen in het binnendijkse Park van Buitenplaats Het Huys ten Donck over de eeuwen, van de Franse stijl in 1780er jaren naar de Engelse Landschapsstijl in de 19de eeuw. In de 20ste eeuw hebben na op basis van historisch onderzoek, op basis van eeuwenlange zorgvuldig gevolgde beheersplannen wij een Masterplan voor de komende decennia opgesteld in samenwerking met het team van Stichting in Arcadië, Klaas de Boer van Historisch Groen Beheer en onze Tuinbaas Hans Willemstein. Dankzij de SRR kanjersubsidie van het Rijk zijn wij gestart met de voorbereidingen om in 2024 de grootste onderdelen van de opgenomen restauratie en herstelprojecten in het Park op te pakken en tussen 2024-2026 ons streefbeeld te realiseren. Met als doel de ‘conversation pieces’ en kwaliteiten zoals de ‘Springer weide’, de historische zichtlijnen, de tuinsieraden en de beplanting en monumentale eyecatchers tijdens de wandelingen weer prachtig zichtbaar en beleefbaar te maken voor iedereen, is ons Masterplan erop gericht om voor de uiteenlopende doelgroepen en gebruikers op de buitenplaats allemaal de beste plek te bieden om van deze unieke Buitenplaats te kunnen genieten in alle prachtige seizoenen!

Door bezoekers te ontvangen in een verbeterde beheerde tuinen parkaanleg waarbij de bijzondere aspecten nadrukkelijk aan de gasten worden gepresenteerd, wordt de buitenplaats een actieve en aantrekkelijke beleefplek, die in de toekomst ook vanuit Rotterdam over de Maas – de historische verbinding , bereikbaar zal zijn. Het Masterplan voorziet in het geven van een nieuwe dimensie aan de parkaanleg door nieuwe vormen van gebruik, het nadrukkelijke beheer als erfgoed en het expliciete samenspel van cultuurhistorie en natuur. Hiermee wordt ook de 21e eeuw een laag in de ontwikkelingsgeschiedenis.

Bent u geïnteresseerd meer over de concrete projecten te horen, dan noemen we hieronder graag een aantal voorbeelden waar we nog steun voor zoeken en u contact over kunt opnemen als deze projecten u aanspreken:

  • Restauratie & Herstel monumentale Slangenmuur – project begroot op €100.000, geheel nog te dekken
  • fase 1 MOESTUIN en herstel HISTORISCHE BOOMGAARD: terugbrengen oude structuur moestuin langs de eeuwenoude Slangenmuur en beplanting waaronder ook de hoogstamboomgaard en lijffruitcollectie – projectbegroting: € 6000, gedekt 3000 (incl. bijdrage sponsor Profielnorm €1500) – nog te dekken: € 3000
  • Herstel van de ‘Springerweide’ o.b.v. historische onderzoek en beplantingslijsten van landschapsarchitect Leonard Springer een selectie bomen en beplantingen worden teruggebracht en de zichtlijnen hersteld zullen worden tussen de Franse Tuin en het Engelse Werk, mede als herstel van een aantal van de kenmerkende ‘Slingerpaden’ en greppels door het Engelse Werk weer beleefbaar & functionerend te maken:
    projectbegroting € 83.000 – gedekt €64.000, nog te dekken: € 19.000
  • Herstel parkbosranden en het bomenbestand door het gehele Donckse Bos is erg verouderd, er is veel achterstallig onderhoud en er eigenlijk zijn er in de 60er jaren te weienig bomen aangeplant, we zien derhalve veel bomen sneuvelen en willen graag het bestand voor de komende honderden jaren weer aanvullen. Snoeien, verwijderen omgevallen bomen, inboeten bomen, aanplanten nieuwe bomen: projectbegroting: €220.000, reeds gedekt € 171.250 – nog te dekken: €48.750
  • Herstel heester- en vaste planten borders, waaronde de beplanting rondom vaas-vormig gazon in de historische zichtlijn van Het Huys ten Donck het begin van de rondwandeling op de meest hoogwaardige plekken rondom Het Huys ten Donck en de Franse Tuin met border de beplanting op basis van oude plantenlijsten te voorzien van meer kleur, geur en gevarieerde beplanting! Projectbegroting: €45.000, reeds gedekt € 28.100 – nog te dekken: € 16.900
  • Herstel watersysteem & waterpartijen: weer op diepte brengen, inclusief onderzoek herstel watersysteem/waterpeilen voor het hele Park, en de historische vormen (beschoeiingen) herstellen – projgectbegroting: € 190.000 – gedekt € 92.500 – nog te dekken € 97.500.
  • Herstel wegen, paden, terrassen van padenstelsel: projectbegroting: € 47.500 – gedekt € 26.200, nog te dekken: € 21.300.
  • Herstel bruggen en inzet groot materieel: projectbegroting: € 47.400, gedekt €22.400, nog te dekken € 25.000

RESTAURATIE INTERIEUR ENSEMBLES HET HUYS TEN DONCK & SUMMERSCHOOLS
Al sinds 2017 werken wij samen met opleidingen en hebben een traditie opgebouwd van jaarlijkse summerschools en rondleidingen waarbij we n.a.v onderzoeken en curricula van opleidingen behandelplannen en restauratieprojecten hebben uitgevoerd waarin we altijd de interactie opzoeken tussen de experts/restoratoren, de leerlingen/restoratoren in opleiding/vakscholen, onze vrijwilligers Interieur, en het publiek! En veelal ondersteund door Rotterdamse fondsen en Provinciale subsidies, zijn wij erg trots op deze samenwerkingen en resultaten!
Opkomende projecten in 2024 waar we nog ondersteuning voor zoeken: 

Restauratie Deventer Kleed:

Dit prachtige Deventer kleed geknoopt op jute maakte voorheen onderdeel van het Eetkamer ensemble op Het Huys ten Donck echter liep enorme beschadigingen op door de kwetsbare samenstelling en toch intensieve bezoeken aan deze Ontvangstruimte. 

Na vele jaren beschadigd in de opslag te hebben gelegen zouden we dit kleed heel graag willen restaureren en een betere plek geven in de Grote Logeerkamer als vervanging van de niet-originele vloerbedekking aldaar en zo het kleed toch in haar habitat een nieuw doel te geven, om in een minder intensief belaste ruimte te genieten van haar oude dag en meteen dit historisch ensemble de kwaliteitsslag te geven die het verdient!
We hebben ICAT Textielrestauratie bereid gevonden het bijzondere vakwerk uit te voeren maar zoeken nog een sponsor: Kosten totale restauratie: € 33.800, reeds gedekt €9.000, nog te dekken: € 24.800

Restauratie Zeuners i.s.m. de U.V.A. en meerdere musea voor een reeks Masterclasses omtrent de voorbereidingen en uitvoering van deze unieke restauratie. Na een lange zoektocht naar de juiste restorator voor deze ‘eglomisé’s’ ofwel achter-glas-beschilderingen blijkt dat er (te) weinig ervaring en expertise is in Nederland (en België) omtrent achterglasschilderingen, en omtrent de methode van Jonas Zeuner  in het bijzonder, die deze unieke afbeeldingen van Het Huys ten Donck in de 18de eeuw (nog met de Franse stijl parkaanleg). Voor ons een reden om onderzoek te faciliteren, te beginnen met het MA thesis onderzoek van internationale Masterstudente Chenyue Xu voor de UvA, over de twee objecten van Jonas Zeuner uit de collectie van Huys ten Donck.  Hiervoor zal t.z.t. ook de hele restauratie nog begroot en geworven moeten worden om deze te realiseren waarvoor we nu contact onderhouden met restaurator Simone Bretz uit Duitsland .  Een spannend project dus, meer info hierover volgt in de loop van januari 2024!

Planning 2024-2025:

– Minisymposium rondom de achterglasbeschildering techniek

– Expert Masterclass i.s.m. in samenwerking met Simone Bretz en aan de hand van het onderzoeksresultaten van Chenye Xu

– Projectbegroting opstellen Restauratie & fondsenwerving 

 

 

 

Het Huys ten Donck (1746) onder de rook van Rotterdam te Ridderkerk, is van oudsher gebouwd als ontvangsthuis en een werkelijke oasis te midden van de verstedelijkte omgeving. Nationaal en internationaal gerenommeerd om haar ‘Rococo’ stuc- en houtsnijwerk staat Het Huys ten Donck bekend als een van de mooiste huizen in Nederland. Het Engelse landschapspark kenmerkt zich met lange zichtassen en ornamenten. Een uniek stukje Nederlands cultureel erfgoed dat tot de verbeelding spreekt, maar tegelijkertijd ook een hele opgave is om optimaal in stand te houden.  Wij nodigen iedereen uit om Vriend te worden van Het Huys ten Donck en samen deze buitenplaats steeds verder tot leven te brengen voor nu en nog lang in de toekomst!

Wij ambiëren een levend landgoed waar diverse doelgroepen in een inspirerende omgeving kunnen wonen, werken, leren en recreëren.

[jr_instagram id="2"]